Pamatkonts

Rigensis Bank AS piedāvā fiziskai personai-patērētājam, kas ir Eiropas Savienības rezidents (Latvijas pilsonis, Latvijas nepilsonis vai citas Eiropas Savienības dalībvalsts, Eiropas Ekonomikas zonas valsts vai Šveices Konfederācijas pilsonis, ka arī persona, kurai ir tiesības uzturēties Latvijā saskaņā ar Latvijas Republikas normatīvajiem aktiem), arī personai, kurai nav uzturēšanās atļaujas, bet kuras izraidīšana no Latvijas atbilstoši Latvijas Republikas normatīvajiem aktiem nav iespējama, atvērt un izmantot norēķinu kontu ar pamatfunkcijām (turpmāk – pamatkonts).

Pamatkonta ietvaros Rigensis Bank AS piedāvā šādus pakalpojumus:

1) Multivalūtu norēķinu kontu:

  • visas darbības, kas nepieciešamas norēķinu konta atvēršanai, apkalpošanai un slēgšanai;
  • naudas līdzekļu ieskaitīšanu norēķinu kontā;
  • kredīta pārvedumu veikšanu, ja maksājuma saņēmēja konts ir atvērts pie maksājumu pakalpojumu sniedzēja Latvijā vai Eiropas Savienības dalībvalstī.
2) MasterCard Mass debetkarti:

  • skaidras naudas izņemšanu bankomātos;
  • maksājumu veikšanu ar maksājumu karti, tai skaitā maksājumu veikšanu tiešsaistē.
3) Internetbanku:

  • maksājumu rīkojumu iesniegšanu, izmantojot Internetbanku.

Patērētajam, kurš vēlas saņemt pamatkonta pakalpojumus, jāiesniedz Rigensis Bank AS apliecinājums par to, ka viņam nav norēķinu konta, kas nodrošina iepriekš minētos pakalpojumus, citā kredītiestādē, kura sniedz maksājumu pakalpojumus Latvijā.

Pamatkonta pakalpojums var tikt atteikts un izbeigts Maksājumu pakalpojumu un elektroniskās naudas likumā noteiktajos gadījumos.

Lai izmantotu pamatkonta pakalpojumu, papildu pakalpojumu iegāde nav nepieciešama.

Pakalpojuma “Pamatkonts” cenrādis ir pieejams sadaļā “Cenrādis”.