Interešu konfliktu pārvaldīšanas politika

RigensisBank AS (turpmāk – Banka) veic visus nepieciešamos un iespējamos pasākumus, lai identificētu un novērstu interešu konflikta situācijas, kas varētu rasties Bankas pakalpojumu sniegšanas laikā starp Banku, tās darbiniekiem, klientiem vai darījumu partneriem. Bankas vadība un darbinieki veic savus pienākumus ar vislielāko godprātību, savu amata pienākumu izpildē un lēmumu pieņemšanā ir objektīvi, ievēro normatīvās prasības un augstus ētikas standartus.

Bankas padome ir apstiprinājusi Interešu konfliktu novēršanas politika, sniedzot Klientiem ieguldījumu pakalpojumus un ieguldījumu blakuspakalpojumus, kas nosaka pasākumus interešu konflikta situāciju identifikācijai, novēršanai un pārvaldīšanai.

Bankas darbinieku pienākums, nodrošinot ieguldījumu pakalpojumus, ir ievērot Bankas Interešu konfliktu novēršanas politika, sniedzot Klientiem ieguldījumu pakalpojumus un ieguldījumu blakuspakalpojumus (turpmāk – Politika) un rūpēties par klienta interešu aizstāvību un vienlīdzīgu attieksmi pret visiem Bankas klientiem.

Interešu konflikta situācija var rasties jebkurā Bankas darbības jomā starp klientu un Banku, tās darbiniekiem, darījuma partneri, citiem klientiem un personām, kas tieši vai netieši saistītas ar Banku, vai starp diviem vai vairākiem Klientiem.

Bankas Politikā ir noteiktas šādas galvenās iespējamās interešu konflikta situācijas vai darbības, kas var radīt interešu konfliktu:

  • sniedzot ieguldījumu pakalpojumus un ieguldījumu blakuspakalpojumus:

    • izpildot klienta rīkojumus darījumiem ar finanšu instrumentiem un tajā pašā laikā veicot darījumus ar finanšu instrumentiem uz sava rēķina;
    • veicot finanšu instrumentu pārdošanu un pirkšanu Bankas vārdā vienlaicīgi ar klienta rīkojumu izpildi;
    • sniedzot klientiem nepilnīgu vai neprecīzu informāciju par Bankas sniegtajiem ieguldījumu pakalpojumiem un ieguldījumu blakuspakalpojumiem, par noteikta darījuma vai darījuma veida būtību, iespējamiem riskiem un rezultātu;
  • ja darbības (operācijas, informācijas sniegšanas vai nesniegšanas) mērķis ir finansiāla (materiāla) labuma gūšana vai zaudējumu novēršana (samazināšana) kādai no saistītām pusēm (darbinieks, klients vai ar šīm personām saistītas personas);
  • Bankas darbiniekiem veicot Personīgos darījumus, pamatojoties uz informāciju, kas Darbiniekam ir pieejama, veicot darba pienākumus Bankā;
  • vairākos citos gadījumos, kas saistīti ar Bankas darbiniekiem, to pienākumu veikšanu un iespējamo personisko interešu nostādīšanu pār Bankas interesēm.

Sadarbībā ar klientiem Banka ievēro tiesību vienlīdzības, labticības un patiesīguma principus, tā sniedz pakalpojumus pamatojoties uz noslēgtām vienošanām, apstiprinātiem tarifiem un atklātiem noteikumiem. Darbinieku sniegtā informācija sadarbības partneriem, klientiem un potenciālajiem klientiem ir skaidra, precīza, patiesa un nav maldinoša.

Bankas darījumu, kas tiek veikti ar personām, kas saistītas ar banku, un citiem bankas darbiniekiem, kuri ir pilnvaroti veikt bankas darbības plānošanu, vadīšanu un kontroli un atbild par to, kā arī šo personu laulātajiem, vecākiem, bērniem un komercsabiedrībām, kurās minētajām personām ir būtiska līdzdalība, nosacījumi nav atšķirīgi no līdzīgu bankas darījumu, kas veikti ar banku nesaistītām personām, nosacījumiem un nav pretrunā ar bankas interesēm.

Politika nosaka iekšējās informācijas un komerciālās informācijas izpaušanas un izmantošanas ierobežojumus un aizliegumus. Lai savlaicīgi identificētu un ierobežotu iespējamo interešu konfliktu situāciju rašanos, Banka ir izveidojusi atbilstošu organizatorisko struktūru, noteikusi stingru darījumu izpildes un uzskaiteskārtību, darbinieku pienākumu sadales principus un lēmumu pieņemšanas ierobežojumus, kā arī konfidenciālas (klasificētas) informācijas pārvaldības mehānismus („ChineseWalls”), kas ierobežo konfidenciālas informācijas vai informācijas, kas var ietekmēt finanšu instrumenta cenu, neatbilstošas izmantošanas risku.

Bankas darbinieki atturas no blakus darbiem un amatu savienošanas, kā arī iesaistīšanās komercdarbībā vai cita veida darbībās, ja tas var radīt aizdomas par potenciālu, šķietamu vai reālu interešu konfliktu ar RigensisBank AS vai darbībā ārpus Bankas. Banka nodrošina, ka struktūrvienības, starp kurām to darbībā rodas vai var rasties interešu konflikts, ir savstarpēji neatkarīgas.

RigensisBank AS darbinieki veic savus pienākumus profesionāli un izvairās no interešu konflikta situācijām, bet, ja tādas rodas, informē un atklāj tās noteiktā kārtībā. Darbinieki atsakās no sadarbības partneru, klientu dāvanām vai dāvinājumiem, ja tiem nav suvenīra raksturs, un nepieņem uzaicinājumu piedalīties pasākumā, ja pastāv aizdomas par iespējamu interešu konfliktu vai RigensisBank AS reputācijas pasliktināšanu.

Bankas darbība ir vērsta uz klienta labāko interešu aizstāvību, profesionālu pienākumu veikšanu un pakalpojumu sniegšanu. Banka nodrošinās klienta informēšanu gadījumos, kad nebūs iespējams novērst interešu konfliktu un pastāvēs varbūtība, ka tiek ietekmētas klienta intereses.