Informācijas atklāšana

Informācijas atklāšana

Saskaņā ar Eiropas Parlamenta un Padomes 2013. gada 26. jūnija Regulu (ES) Nr. 575/2013 par prudenciālajām prasībām attiecībā uz kredītiestādēm un ieguldījumu brokeru sabiedrībām, un ar ko groza Regulu (ES) Nr. 648/2012, un Kredītiestāžu likuma 36.3 pantu Rigensis Bank AS (turpmāk – Banka) Informācijas atklāšanas paziņojumā sniedz informāciju par Bankas riska pārvaldības mērķiem un politikām, pašu kapitālu, kapitāla prasībām, kapitāla rezervēm, kredītriska korekcijām, neapgrūtinātajiem aktīviem, riska darījumiem ar tirgus risku, atalgojuma politiku, sviru un kredītriska mazināšanas paņēmienu izmantošanu.

Darījumi ar finanšu instrumentiem

Informācija, kas ir saistīta ar ieguldījumu pakalpojumiem un ieguldījumu blakuspakalpojumiem, ievērojot Finanšu instrumentu tirgus likumā un minēto pakalpojumu sniegšanu noteicošo Bankas iekšējo normatīvo dokumentu prasības, ir pieejama Bankas interneta vietnes sadaļās “Investīciju pakalpojumi” un “Brokeru pakalpojumi”.

Klientu sūdzību un pretenziju pārvaldības politika

Bankas padomes apstiprinātā Klientu sūdzību un pretenziju pārvaldības politika ir pieejama Bankas mājaslapā.