Par noguldījumu garantiju

Rigensis Bank AS ir Latvijas Republikas noguldījumu garantijas sistēmas dalībniece. Saskaņā ar Likumu par noguldījumu garantiju gadījumā, ja noguldījumi nav pieejami, Bankas klientiem - kā fiziskām, tā juridiskām personām - tiek nodrošināta jebkāda veida noguldījumu kompensācija visās valūtās par kopējo summu līdz EUR 100 000 (ņemot vērā visus kontus, ja Bankā ir atvērti vairāki konti), bet atsevišķos gadījumos papildus maksimālajai garantētajai atlīdzībai EUR 100 000 apmērā noguldītājam ir tiesības saņemt garantēto atlīdzību līdz EUR 200 000, ievērojot Noguldījumu garantiju likuma 4. pantā minētos noguldījumu veidus un nosacījumus, proti noguldījumiem:

  • kurus veido naudas summas no darījumiem ar personai piederošu dzīvošanai paredzētu nekustamo īpašumu;
  • kurus veido personai izmaksāti sociālie pabalsti, kompensācijas un normatīvajos aktos noteiktajos gadījumos citiem sociāliem mērķiem paredzēti noguldījumi;
  • kuri izmaksāti kā kompensācija par krimināla rakstura kaitējumu vai personas nepatiesu notiesāšanu normatīvajos aktos noteiktajā kārtībā.

Valsts garantētā summa attiecas gan uz norēķinu kontu atlikumiem, gan uz uzkrājumu kontiem, depozītiem un citu veidu ieguldījumiem.

Likumā par noguldījumu garantiju ir noteikts garantētās atlīdzības izmaksas uzsākšanas termiņš noguldījumu nepieejamības gadījumā:

  • Sākot ar 21. darbdienu no noguldījumu nepieejamības iestāšanās dienas, ja noguldījumu nepieejamība ir iestājusies līdz 2018. gada 31. decembrim;
  • Sākot ar 16. darbdienu no noguldījumu nepieejamības iestāšanās dienas, ja noguldījumu nepieejamība ir iestājusies pēc 2019. gada 1. janvāra līdz 2020. gada 31. decembrim;
  • Sākot ar 10. darbdienu no noguldījumu nepieejamības iestāšanās dienas, ja noguldījumu nepieejamība ir iestājusies pēc 2021. gada 1. janvāra līdz 2023. gada 31. decembrim;
  • Sākot ar 8. darbdienu no noguldījumu nepieejamības iestāšanās dienas, ja noguldījumu nepieejamība ir iestājusies pēc 2024. gada 1. janvāra.

Garantētās atlīdzības izmaksa netiek veikta Likumā par noguldījumu garantiju 23.pantā noteiktajos gadījumos.

Latvijas noguldījumu garantijas sistēma ir izveidota, lai noguldītājiem nodrošinātu kompensācijas izmaksu par noguldījumiem, kas tika veikti sadarbībā ar noguldījumu garantijas sistēmas dalībnieku, bet kļuva nepieejami. Noguldījumu kompensācija tiek nodrošināta gadījumos, kad noguldījumu garantijas sistēmas dalībnieks nevar izmaksāt klientam tā noguldījumus tāpēc, ka Finanšu un kapitāla tirgus komisija ir anulējusi dalībnieka licenci vai tiesa ir pasludinājusi personas, kas piesaistījusi noguldījumus, maksātnespēju, kā arī citos gadījumos, kad Finanšu un kapitāla tirgus komisija pieņēmusi lēmumu par noguldījumu nepieejamību.

Līdzekļu uzkrāšanu, Noguldījumu garantijas fonda pārvaldību un garantētās kompensācijas izmaksu veic Finanšu un kapitāla tirgus komisija.

Latvijas noguldījumu garantijas sistēma atbilst Eiropas Parlamenta un Padomes 1994. gada 30. maija direktīvas 94/19/EK par noguldījumu garantijas sistēmām prasībām.

Te Jūs varat iepazīties ar Pamatinformāciju par valsts garantēto noguldījumu aizsardzību.

Plašāku informāciju par noguldījumu garantiju lasiet Finanšu un kapitāla tirgus komisijas interneta mājas lapā.

Likums par noguldījumu garantiju

Ieguldītāju aizsardzības likums