AEOI

Godātie klienti!

Informējam jūs, ka Latvijā ir ieviesti noteikumi par nodokļu informācijas automātisko apmaiņu (AEOI), kuri paredz noteikt finanšu iestāžu, tai skaitā Bankas, klientu nodokļu rezidences valsti.

Kādas valstis ir vienojušās par nodokļu informācijas automātisko apmaiņu?

Pašlaik AEOI sistēmai ir pievienojušās un noteikušas pirmās automātiskās apmaiņas datumu aptuveni 105 valstis, ieskaitot visas ES valstis.

Ko nozīmē nodokļu informācijas automātiskā apmaiņa?

Saskaņā ar AEOI prasībām Bankai ir pienākums analizēt fizisko un juridisko personu kontus un iesniegt atskaites LR Valsts ieņēmumu dienestam (VID), kurš šo informāciju pārsūtīs attiecīgo jurisdikciju nodokļu dienestiem.

Kādās kategorijās iedala klientu kontus?

Kontu analīzes un informācijas par klientiem iesniegšanas termiņu noteikšanas vajadzībām klientu kontus iedala šādās kategorijās:

 • iepriekšpastāvējis un jauns konts
 • fiziskas un juridiskas personas konts
 • zemas1 un lielas2 vērtības konts (tikai attiecībā uz iepriekšpastāvējošiem fiziskas personas kontiem)

Kā nosaka klienta nodokļu rezidences valsti?

Lai noteiktu nodokļu rezidences valsti, atkarībā no konta tipa bankas izmanto:

 • paša klienta apliecinājumu - klienta aizpildītas bankas anketas
 • dokumentus, ko izsniegušas valsts iestādes un kas apstiprina klienta nodokļu rezidences valsti - klientam ir pienākums tos iesniegt pēc bankas pieprasījuma
 • pazīmes, kas liecina par saikni ar konkrētu jurisdikciju (piemēram, adrese, tālrunis, pilnvaroto personu nodokļu rezidences valsts)
 • informāciju, kas saņemta, veicot klienta izpēti konta atvēršanas un turpmākās sadarbības gaitā

Kad tiek sākta pārskatu iesniegšana?

Pirmie pārskati par kontiem (attiecībā uz iesaistīto jurisdikciju fizisko personu kontiem, kuru summārais atlikums uz 31.12.2015. bija sasniedzis 1 milj. ASV dolāru) tika iesniegti 2017. gadā. Turpmāk, sākot ar 2018. gadu, pārskatus par visiem iesaistīto jurisdikciju klientiem Banka iesniedz katru gadu līdz 31. jūlijam par iepriekšējo kalendāro gadu. Kontu atlikumus fiksē katra gada 31. decembrī, bet gadījumā, ja klients slēdzis kontu pārskata periodā - pēdējā dienā pirms konta (kontu) slēgšanas.

Kādu informāciju iesniedz atskaitēs?

VID iesniedzamajos pārskatos jāiekļauj šāda informācija:

 • klienta vārds, uzvārds / nosaukums
 • dzimšanas datums un vieta
 • adrese
 • nodokļu jurisdikcija
 • nodokļu maksātāja numurs
 • konta numurs
 • konta atlikums pārskata perioda beigās
 • cita normatīvos aktos paredzētā informācija par ienākumiem un darījumiem

Tiesiskais regulējums un citi informācijas avoti

Latvijā AEOI tiek regulēta ar likumu “Par nodokļiem un nodevām” un Ministru kabineta noteikumiem “Kārtība, kādā finanšu iestāde izpilda finanšu kontu pienācīgas pārbaudes procedūras un sniedz Valsts ieņēmumu dienestam informāciju par finanšu kontiem”.

Sīkāka informācija par šo tēmu pieejama oficiālajā tīmekļa vietnē par AEOI.

Kā iesniegt Bankai nepieciešamo informāciju?

Lai izpildītu AEOI prasības, Banka ir sagatavojusi anketas un lūdz jūs iesniegt tajās prasīto informāciju, norādot:

 • nodokļu rezidences vietu, nodokļu maksātāja numuru un adresi norādītajā nodokļu rezidences vietā (klientiem - fiziskām un juridiskām personām, kā arī klientu - juridisko personu patiesā labuma guvējiem)
 • klienta darbības raksturojumu - aktīva vai pasīva nefinanšu organizācija (klientiem - juridiskajām personām)

Aizpildītās anketas var nosūtīt ar internetbankas starpniecību, iesniegt Bankā personīgi vai nodot ar Bankas pilnvaroto pārstāvju starpniecību.

Banka lūdz iesniegt aizpildītas anketas 1 (viena) mēneša laikā no tās saņemšanas brīža.

Kādas sekas rodas, klientam neiesniedzot Bankas pieprasīto informāciju?

Informācija par klientiem, kuri nav iesnieguši Bankai pieprasīto informāciju, tiek sniegta VID atsevišķi, savukārt to kontus atzīmē kā nedokumentētus.

Saskaņā ar iekšējiem normatīvajiem dokumentiem Bankai ir tiesības atteikties no turpmākas sadarbības ar klientiem, ar kuriem nodibinātas darījumu attiecības, vai atteikties atvērt kontus jauniem klientiem, ja tie nesniedz informāciju AEOI prasību ievērošanas vajadzībām.

1Zemas vērtības konts - konts, kura kopējais konta beigu atlikums vai vērtība kontu kategorijas noteikšanas datumā nepārsniedz 1 miljonu USD.
2Lielas vērtības konts – konts, kura kopējais konta beigu atlikums vai vērtība kontu kategorijas noteikšanas datumā pārsniedz 1 miljonu USD.


Terminoloģija klienta identifikācijai AEOI vajadzībām

Aktīva nefinanšu organizācija — jebkura nefinanšu organizācija (t.i. organizācija, kas nav finanšu iestāde), ar juridiskās personas statusu vai bez tā, kura atbilst vismaz vienam no šādiem kritērijiem:

1) mazāk nekā 50 procenti no nefinanšu organizācijas ieņēmumiem iepriekšējā kalendāra gadā vai citā pārskata periodā ir pasīvie ieņēmumi un mazāk nekā 50 procenti no nefinanšu organizācijas turētiem aktīviem iepriekšējā kalendāra gadā vai citā pārskata periodā ir aktīvi, kuri tiek turēti pasīvo ieņēmumu veidošanai;
2) nefinanšu organizācijas akcijas tiek regulāri tirgotas vispāratzītā vērtspapīru tirgū vai nefinanšu organizācija ir tādas organizācijas saistīts juridisks veidojums, kura akcijas tiek tirgotas vispāratzītā vērtspapīru tirgū
3) nefinanšu organizācija ir valdības iestāde, starptautiska organizācija, centrālā banka vai juridisks veidojums, kas pieder vienai no minētajām struktūrām;
4) nefinanšu organizācijas darbība ir saistīta ar viena vai vairāku tādu ar šo organizāciju saistītu uzņēmumu emitēto akciju turēšanu (pilnībā vai daļēji), kuri veic tirdzniecību vai citu komercdarbību, kas nav finanšu iestādes darbība, kā arī finansēšanas un citu pakalpojumu sniegšanu šādiem saistītiem uzņēmumiem. Nefinanšu organizāciju nevar uzskatīt par aktīvu nefinanšu organizāciju, ja tā darbojas (vai sevi kā tādu deklarē) kā ieguldījumu fonds, piemēram, privātā kapitāla ieguldījumu fonds, riska kapitāla fonds, fonds, kas veic ieguldījumu darījumus, izmantojot aizņēmumā ņemtus līdzekļus, vai ieguldījumu instruments, kura nolūks ir iegādāties vai finansēt uzņēmumus un tādējādi iegūt līdzdalību šādos uzņēmumos, turot kapitāla aktīvus ieguldīšanas nolūkā;
5) nefinanšu organizācija vēl neveic un arī iepriekš nav veikusi saimniecisko darbību, bet tā veic kapitāla ieguldījumus aktīvos nolūkā veikt saimniecisko darbību, kas nav finanšu iestādes saimnieciskā darbība, ar nosacījumu, ka nefinanšu organizācija neatbilst šādam izņēmuma statusam, ja kopš tā sākotnējās izveides datuma ir pagājuši vismaz 24 mēneši;
6) nefinanšu organizācija nav bijusi finanšu iestāde pēdējos piecus gadus un atrodas likvidācijas vai reorganizācijas procesā nolūkā turpināt vai atsākt tādu saimniecisko darbību, kas nav finanšu iestādes saimnieciskā darbība;
7) nefinanšu organizācija galvenokārt veic finansēšanas un riska ierobežošanas darbības ar saistītiem uzņēmumiem, kas nav finanšu iestādes, vai šādu uzņēmumu uzdevumā un nesniedz finansēšanas vai riska ierobežošanas pakalpojumus uzņēmumiem, kuri nav saistīti uzņēmumi, ar nosacījumu, ka šādu saistītu uzņēmumu grupa galvenokārt ir iesaistīta saimnieciskā darbībā, kas nav finanšu iestādes saimnieciskā darbība;
8) nefinanšu organizācija atbilst visām šādām prasībām:

 • a) tā ir izveidota un darbojas vienīgi ar reliģiju, labdarību, zinātni, mākslu, kultūru, sportu vai ar izglītību saistītiem mērķiem vai arī ir izveidota un darbojas savas rezidences valstī un ir profesionāla organizācija, biznesa savienība, tirdzniecības palāta, darba organizācija, lauksaimniecības vai dārzkopības organizācija, pilsoņu savienība vai organizācija, kas darbojas vienīgi sabiedrības kopējās labklājības veicināšanai,
 • b) tā ir atbrīvota no ienākuma nodokļa savas rezidences valstī,
 • ) tai nav akcionāru vai dalībnieku, kam būtu īpašumtiesības vai labuma gūšanas intereses saistībā ar tās ienākumiem vai aktīviem,
 • d) saskaņā ar nefinanšu organizācijas rezidences valsts piemērojamiem tiesību aktiem vai nefinanšu organizācijas dibināšanas dokumentiem nefinanšu organizācijas ienākumus vai aktīvus nedrīkst sadalīt vai izmantot par labu citai personai, kas nav labdarības iestāde, ja šāda sadalīšana vai izmantošana nav saistīta ar nefinanšu organizācijas veiktajām labdarības darbībām, vai izmantot, veicot atbilstīgu kompensācijas maksājumu par saņemtajiem pakalpojumiem vai maksājumu, kas ir nefinanšu organizācijas iegādāta īpašuma patiesā tirgus vērtībā,
 • e) saskaņā ar nefinanšu organizācijas rezidences valsts piemērojamiem tiesību aktiem vai nefinanšu organizācijas dibināšanas dokumentiem, šīs nefinanšu organizācijas likvidācijas vai reorganizācijas gadījumā visi tās aktīvi tiek nodoti valdības iestādei vai citam bezpeļņas juridiskam veidojumam.

Pasīvie ieņēmumi — pasīvas nefinanšu organizācijas kopējo ieņēmumu daļa, kuru veido:

1) dividendes;
2) procentu maksājumi un tiem pielīdzināmie maksājumi;
3) īres, nomas un autoratlīdzības maksas (izņemot īres, nomas un autoratlīdzības maksas, kas gūtas organizācijas pamata komercdarbības ietvaros);
) ieņēmumi no anuitātes līgumiem;
5) ieņēmumi, kas tiek gūti tādu finanšu aktīvu atsavināšanas darījumu rezultātā, kuri ģenerē 1. - 4. punktā minētos ieņēmumus (izņemot ieņēmumus, kas tiek gūti brokera / dīlera pamatdarbības rezultātā);
6) ieņēmumi, kas tiek gūti darījumos (ieskaitot nākotnes darījumus, darījumus ar opcijām un līdzīgus darījumus) ar finanšu aktīviem (izņemot ieņēmumus, kas tiek gūti brokera / dīlera pamatdarbības rezultātā);
7) ieņēmumi no valūtas maiņas darījumiem (izņemot ieņēmumus, kas tiek gūti brokera / dīlera pamatdarbības rezultātā);
8) mijmaiņas darījumu rezultāts (izņemot to, kas tiek gūts brokera / dīlera pamatdarbības rezultātā);
9) summas, kas tiek gūtas no apdrošināšanas līgumiem ar līdzekļu uzkrāšanu;
10) citi ieņēmumi, kas pēc savas ekonomiskās būtības ir pielīdzināmi 1. - 9.punktā minētajiem ieņēmumiem.

Pasīva nefinanšu organizācija:

1) nefinanšu organizācija (ar juridiskās personas statusu vai bez tā), kas neatbilst aktīvās nefinanšu organizācijas pazīmēm;
2) norādītā ieguldījumu iestāde.

Norādītā ieguldījumu iestāde — ieguldījumu iestāde, kuras ieņēmumi galvenokārt ir saistīti ar finanšu aktīvu ieguldīšanu, atkārtotu ieguldīšanu vai tirdzniecību, ja šo iestādi pārvalda cita organizācija, kas ir noguldījumu iestāde, turētājiestāde, specializētā apdrošināšanas sabiedrība vai ieguldījumu iestāde, kura minēta ieguldījumu iestādes definīcijas 1.punktā.

Finanšu iestāde ir turētājiestāde, noguldījumu iestāde, ieguldījumu iestāde vai specializētā apdrošināšanas sabiedrība.

Turētājiestāde — iestāde, kas tur finanšu aktīvus klientu uzdevumā, ja šāda darbība veido tā saimnieciskās darbības būtisku daļu.

Noguldījumu iestāde — iestāde, kas piesaista noguldījumus un citus atmaksājamos līdzekļus, veicot kredītiestādes, krājaizdevu sabiedrības, maksājumu iestādes, elektroniskās naudas iestādes vai līdzīgu saimniecisko darbību.

Ieguldījumu iestāde — iestāde:

1) kuras saimnieciskā darbība galvenokārt ir saistīta ar vienas vai vairāku šādu darbību vai darījumu veikšanu klienta vārdā vai uzdevumā:
a) tirdzniecība ar naudas tirgus instrumentiem (piemēram, čekiem, vekseļiem, noguldījumu sertifikātiem, atvasinātiem instrumentiem), ārvalstu valūtu, valūtas kursa, procentu likmju un indeksu instrumentiem, pārvedamiem vērtspapīriem vai regulētā tirgū tirgotiem preču nākotnes līgumiem,
b) ieguldītāja individuālo vai ieguldītāju kopīgo finanšu aktīvu pārvaldīšana uz ieguldītāju pilnvarojuma pamata,
c) citāda finanšu aktīvu vai naudas ieguldīšana, administrēšana vai pārvaldīšana klienta vārdā vai uzdevumā;
2) kuras ieņēmumi galvenokārt ir saistīti ar finanšu aktīvu ieguldīšanu, atkārtotu ieguldīšanu vai tirdzniecību, ja šo iestādi pārvalda cita organizācija, kas ir noguldījumu iestāde, turētājiestāde, specializētā apdrošināšanas sabiedrība vai ieguldījumu iestāde, kura minēta šīs definīcijas 1.punktā.

Par ieguldījumu iestādi netiek uzskatīta tāda iestāde, kas ir tāda aktīva nefinanšu organizācija, kura atbilst aktīvas nefinanšu organizācijas definīcijas 4., 5., 6. vai 7.punktā norādītajiem kritērijiem.

Finanšu aktīvs ir vērtspapīri (tostarp kapitāla daļas vai akcijas kapitālsabiedrībā, līgumsabiedrībā vai līdzdalības daļas vai līdzdalības daļu faktiskais īpašums plaši turētā vai publiski tirgotā līgumsabiedrībā vai trastā, vekseļi, obligācijas, parādzīmes vai cita veida parādsaistību apliecinājumi), līdzdalības daļas līgumsabiedrībā, preču līgumi, mijmaiņas līgumi (tostarp procentu likmju mijmaiņas līgumi, valūtas mijmaiņas līgumi, bāzes mijmaiņas līgumi, procentu likmju maksimālās robežvērtības līgumi, procentu likmju minimālās robežvērtības līgumi, preču mijmaiņas līgumi, kapitāla vērtspapīru mijmaiņas līgumi, kapitāla vērtspapīru indeksu mijmaiņas līgumi un līdzīgi līgumi), apdrošināšanas līgumi vai anuitātes līgumi vai jebkāda līdzdalība (tostarp regulētā tirgū tirgoti un regulētā tirgū netirgoti nākotnes līgumi vai iespējas līgumi) vērtspapīros, līdzdalības daļās līgumsabiedrībās, preču līgumos, mijmaiņas līgumos, apdrošināšanas līgumos vai anuitātes līgumos, izņemot ar parādfinansējumu nesaistītu tiešu līdzdalību nekustamajā īpašumā.

Specializētā apdrošināšanas sabiedrība — ir apdrošināšanas sabiedrība (vai apdrošināšanas sabiedrības pārvaldītājsabiedrība), kura slēdz apdrošināšanas līgumus ar līdzekļu uzkrāšanu vai anuitātes līgumus vai kurai ir maksājuma saistības saskaņā ar šādiem līgumiem.

Valdības iestāde — valsts publisko tiesību subjekts, ieskaitot valsts teritoriālu veidojumu (piemēram, dažādu līmeņu pašvaldības, federālie veidojumi, pagasts, pilsēta, novads, štats, province, apgabals) vai valsts administratīvi teritoriālā veidojuma izveidotā (nodibinātā) aģentūra vai institūcija; valsts cieši saistīta persona un kontrolēta institūcija.

Starptautiska organizācija — organizāciju, kas atbilst visiem šādiem kritērijiem:

1) tās sastāvā ir valstis vai to valdības;
2) tai ir spēkā nolīgums par galvenās mītnes atrašanos ārvalstī;
3) no tās ienākumiem privātpersonas negūst labumu.

Par starptautisku organizāciju uzskatāma arī starptautiskas organizācijas institūcija vai starptautiskai organizācijai pilnībā piederoša aģentūra.