OMBUDS Latvijas Komercbanku asociācija

Rigensis Bank AS klienti var iesniegt sūdzības Latvijas Komercbanku asociācijas ombudam.

Kārtību, kādā tiek izskatītas kredītiestāžu klientu sūdzības, nosaka Latvijas Komercbanku asociācijas ombuda reglaments un Nolikums par Latvijas Komercbanku asociācijas ombudu.

Atbilstoši Latvijas Komercbanku asociācijas ombuda reglamentam, ombuds izskata tikai tās sūdzības, kas atbilst visām sekojošām pazīmēm:

 • Sūdzība ir par Maksājumu pakalpojumu un elektroniskās naudas likuma noteikumu neievērošanu;
 • Sūdzība ir par Vienoto fizisko personu kontu maiņas principu ievērošanu.
 • Sūdzība ir par Eiropas Savienības 16.09.2009. Regulas 924/2009 par pārrobežu maksājumiem Kopienā noteikumu neievērošanu attiecībā uz maksājumiem eiro valūtā;
 • Sūdzība ir par iepriekš minētajiem jautājumiem pārrobežu strīdos, uz kuriem attiecas Eiropas Parlamenta un Padomes 2013. gada 21. maija regula 524/2013 (EK) par patērētāju strīdu izšķiršanu tiešsaistē;
 • Sūdzība ir par Latvijā reģistrētās kredītiestādes rīcību;
 • Darījuma apmērs (acīmredzami saistītu darījumu kopējais apmērs), par kuru ir sūdzība, nepārsniedz 50 000 EUR, bet pārsniedz 10 EUR;
 • Sūdzība neskar jautājumus par dokumentu viltojumiem;
 • Sūdzība neskar jautājumus par kredītiestāžu cenrāžu pamatotību, par kredītlimita piešķiršanu, atcelšanu vai grozīšanu, par kredītlimita noteikumiem un citus līdzīgus jautājumus;
 • Klients iepriekš bija griezies kredītiestādē ar tāda paša satura pretenziju, bet mēneša laikā no pretenzijas iesniegšanas (nosūtīšanas) dienas klients no kredītiestādes nav saņēmis viņa pretenziju apmierinošu atbildi;
 • Tiesā vai šķīrējtiesā nav celta prasība par sūdzībā minēto priekšmetu;
 • Klients nav griezies ar tāda paša satura sūdzību Patērētāju tiesību aizsardzības centrā;
 • Ombudam iepriekš netika iesniegta tā paša klienta sūdzība par sūdzībā minēto priekšmetu.
 • Kredītiestāde, par kuru ir sūdzība, nav atzīta par maksātnespējīgu vai likvidējamu;
 • Strīds nav nenozīmīgs vai sīkumains;
 • Konkrētā strīda risināšana nevar radīt nopietnus traucējumus Ombuda darbībā.

Sūdzību jānoformē rakstveidā un jāiesniedz Latvijas Komercbanku asociācijas ombudam Pērses ielā 9/11, Rīgā LV-1011 vai elektroniski uz ombuds@lka.org.lv.

Vairāk informācijas par ombudu un tā darbību lasiet Latvijas Komercbanku asociācijas mājas lapā.