Klienta statusa noteikšana

Klientam, kuram Banka sniedz ieguldījumu pakalpojumus saskaņā ar LR Finanšu instrumentu tirgus likumu, tiek piešķirts viens no šādiem Klienta* statusiem:

  • Privāts klients

  • Profesionāls klients – persona, kas saskaņā ar Likumu vai Klienta pieteikumu atbilst diviem no šādiem kritērijiem:
    • Klients īstenojis liela mēroga darījumus attiecīgajā tirgū – ne mazāk kā 10 darījumus ceturksnī pēdējo četru ceturkšņu laikā
    • Klienta ieguldījumu individuālā vērtība, ieskaitot finanšu līdzekļus un finanšu instrumentus, pārsniedz 500 000 EUR
    • Klients ne mazāk kā gadu strādā finanšu sektorā tādā amatā, kurā nepieciešamas zināšanas par darījumiem un pakalpojumiem, ko Klients plāno īstenot vai saņemt kā Profesionāls klients
  • Līdztiesīgs partneris

Klienta statuss ietekmē Klienta interešu aizsardzības pakāpi darījumos ar finanšu instrumentiem.

Līdztiesīgam partnerim ir viszemākā interešu aizsardzības pakāpe, un darījumi starp Banku un Līdztiesīgu partneri tiek uzskatīti par darījumiem starp vienlīdzīgām darījuma pusēm. Darījumos ar Līdztiesīgu partneri Bankai nav jāizvērtē darījumu atbilstība Klienta interesēm, tostarp ieguldījumu mērķis konkrētā finanšu instrumentā un Klienta iespējas izvērtēt riskus, ieguldot attiecīgajā instrumentā, jo Klientam ar šādu statusu jābūt pieredzei un zināšanām par finanšu instrumentiem, kā arī viņam jāprot izvērtēt un jāspēj uzņemties jebkāda ar šādiem darījumiem saistīta zaudējuma risku.

Sniedzot ieguldījumu pakalpojumus un ieguldījumu blakuspakalpojumus Profesionālam Klientam, Bankai nav jānodrošina informācija par Banku vai Bankas pakalpojumiem, kā arī par izmaksām, kas saistītas ar šādu pakalpojumu sniegšanu. Bankai nav jāanalizē Profesionālam Klientam sniedzamo pakalpojumu atbilstība tā interesēm, nav jāinformē par riskiem attiecībā uz konkrētiem darījumiem, jo tiek uzskatīts, ka Klients ar šādu statusu ir spējīgs patstāvīgi novērtēt konkrētos riskus un atbilstību savām interesēm. Izpildot šāda statusa Klienta rīkojumus, Banka vispirms izvērtēs rīkojuma izpildes apjomu un ātrumu, norēķinu drošību un darījuma cenu.

Privātajam Klientam ir visaugstākā Klienta interešu aizsardzības pakāpe. Bankai ir jāsniedz pēc iespējas izsmeļošāka informācija par darījumiem un ar tiem saistītajiem riskiem, kā arī maksimāli skaidri jāatklāj informācija par visiem ieturējumiem/komisijas maksām saistībā ar šādiem darījumiem. Turklāt Bankai jāizvērtē Klienta anketā sniegtā informācija un jānovērtē katra finanšu instrumenta atbilstība Klienta interesēm. Ja tiek slēgts darījums ar instrumentu, kas novērtēts kā neatbilstošs Klienta interesēm, Bankai jābrīdina Klients, ka darījums ar šo instrumentu var radīt Klientam zaudējumus, kuru izvērtēšanai Klientam nav pietiekamu zināšanu vai pieredzes. Privātajam klientam vislabākais rezultāts, slēdzot darījumus ar finanšu instrumentiem, atbilstoši Bankas politikai tiek noteikts, ņemot vērā labāko cenu un mazākās izmaksas šāda darījuma īstenošanai.

*Pēc pieprasījuma ir iespējama Klienta statusa maiņa gan Klienta interešu aizsardzības pakāpes paaugstināšanai, gan samazināšanai atbilstoši spēkā esošajiem normatīvajiem aktiem.