EMIR
 1. PAR DOKUMENTU
  2012. gada 4. jūlijā spēkā stājās EMIR (European Market Infrastructure Regulation) - Eiropas Parlamenta un Padomes regula (ES) Nr. 648/2012 par ārpusbiržas atvasinātajiem instrumentiem, centrālajiem darījumu partneriem un darījumu reģistriem.
 2. UZ KO ATTIECAS EMIR
  Uz finanšu un nefinanšu iestādēm neatkarīgi no to reģistrācijas vietas, proti, ES vai ārpus ES. EMIR attiecas arī uz ārpusbiržas darījumiem, kas tiek noslēgti starp diviem ES nerezidentiem, ja to noslēgtais darījums būtiski ietekmē ES tirgu.
 3. TIRGUS DALĪBNIEKU PIENĀKUMI
 • Ziņošana (reporting) par darījumiem:
  Ziņošana darījumu reģistriem (Trade Repository) par noslēgtajiem ārpusbiržas darījumiem ar atvasinātajiem finanšu instrumentiem. Eiropas Vērtspapīru un tirgus iestādes (ESMA) apstiprināto darījumu reģistru saraksts: Registered Trade Repositories.
  Ziņas par darījumiem jāsniedz vienas darba dienas laikā pēc darījuma noslēgšanas vai pēc izmaiņu veikšanas darījuma nosacījumos.
  Ziņas jāsniedz abām darījuma pusēm, taču ir pieļaujams, ka viena no darījuma pusēm tiek pilnvarota sniegt ziņas abu pušu vārdā.
  Sniedzot ziņas darījumu reģistram, pusēm ir jānorāda speciāli identifikācijas numuri – pre-LEI (Legal Entity Identifier), kurus puses var saņemt pie pilnvarotajiem reģistratoriem. Aktuālais reģistratoru saraksts ir atrodams šeit.

 • Centralizēts klīrings ārpusbiržas darījumiem ar atvasinātajiem finanšu instrumentiem: Saskaņā ar EMIR prasībām klientam ir jāveic darījums ar Eiropas Vērtspapīru un tirgus iestādes (ESMA) apstiprinātu starpnieku, ja darījumam ir spekulatīvs raksturs un darījuma nominālais bruto apjoms pārsniedz noteikto klīringa slieksni. Noteiktie klīringa sliekšņi darījumiem ar sarežģītiem finanšu instrumentiem:
  • 1 miljards EUR*, ja bāzes aktīvs ir instrumenti, kas ierobežo parādu riskus;
  • 1 miljards EUR*, ja bāzes aktīvs ir akcijas;
  • 3 miljardi EUR*, ja bāzes aktīvs ir procentu likmes;
  • 3 miljardi EUR*, ja bāzes aktīvs ir valūta;
  • 3 miljardi EUR*, ja bāzes aktīvs ir izejvielas u.c.
   * Nominālais bruto apjoms.
  Katrā ārpusbiržas darījumu klasē klīringa sliekšņi tiek noteikti pēc Eiropas Vērtspapīru un tirgus iestādes izstrādātajiem tehniskajiem standartiem. Klīringa sliekšņa aprēķinā netiek ņemti vērā tie ārpusbiržas darījumi, kas tiek veikti ar mērķi samazināt riskus attiecībā uz klienta vai ar klientu saistītas uzņēmumu grupas komercdarbību vai finanšu uzraudzību. Ar kritērijiem, kas nosaka nepieciešamību uzskaitīt konkrētus ārpusbiržas darījumus, veicot klīringa sliekšņa aprēķinu, var iepazīties šeit: Derivatives / EMIR.
 • Pasākumi risku samazināšanai.
  - darījumu savlaicīga apstiprināšana;
  - portfeļu pastiprināšana - portfeļa atskaites saskaņošana ne retāk kā vienu reizi gadā, tomēr saskaņošanas biežums ir atkarīgs no atvērto darījumu (darījumi, kuru termiņš vēl nav beidzies) skaita;
  - strīdu risināšanas procedūra.

Papildu informācija par EMIR ir atrodama ESMA mājas lapā.