Uzturēšanās atļaujas saņemšana, pamatojoties uz nekustamā īpašuma iegādi

Pirmais posms (dokumentu iesniegšana)

Investors, kas pretendē uz uzturēšanās atļaujas saņemšanu, pamatojoties uz nekustamā īpašuma iegādi, uzrāda derīgu pasi un iesniedz Latvijas Republikas diplomātiskajā vai konsulārajā pārstāvniecībā (ārpus Šengenas zonas) šādus dokumentus:

 • noteikta parauga anketu (veidlapa ir atrodama Pilsonības un migrācijas lietu pārvaldes interneta vietnē);
 • krāsu fotogrāfiju (kā Šengenas vīzas saņemšanai);
 • izziņu par visu pretendentu (kas vecāki par 14 gadiem) nesodāmību;
 • dokumentu, kas apliecina nepieciešamā iztikas minimuma nodrošinājumu (bankas apliecinātu konta izrakstu, kurā norādīts konta atlikums minimālās mēneša darba algas trīskāršā apmērā - 960 EUR mēnesī, gadā 11 520 EUR). Ja banka atrodas ārpus ES, pretendentam ir jāuzrāda LR teritorijā derīga maksājumu karte, kuru izdevusi banka, kas apliecinājusi izrakstu;
 • dokumentu, kas apliecina paredzamo dzīvesvietu Latvijā (piemēram, dzīvokļa īres līgumu, kurā norādīts pieteikuma iesniedzējs un viņa ģimenes locekļi), kā arī iesniegumu par dzīvesvietu (kurā norādīts iesniedzējs un viņa ģimene un kuru paraksta dzīvokļa īpašnieks) un zemesgrāmatas kopiju;
 • apliecinājumu par tiesībām dzīvot nekustamajā īpašumā (ieraksts zemesgrāmatā).

Ja ārvalstnieka, kurš iesniedz pieteikumu uzturēšanās atļaujas saņemšanai, rīcībā nav šādu dokumentu, tad ārvalstniekam ir jāiesniedz:

 • nekustamā īpašuma zemesgrāmatas kopija un īpašnieka, kuram pieder nekustamais īpašums, atļauja (piekrišana) ārvalstniekam deklarēties īpašniekam piederošajā dzīvesvietā; vai
 • nekustamā īpašuma nomas vai īres līgums un nomnieka vai īrnieka atļauja (piekrišana) ārvalstnieka dzīvesvietas deklarēšanai nomniekam vai īrniekam piederošajā īpašumā. Ja nomnieks vai īrnieks ir privātpersona vai sabiedrība ar ierobežotu atbildību, tad papildus ir jāiesniedz dokumenti, kas apliecina nomnieka vai īrnieka īpašumtiesības uz attiecīgo nekustamo īpašumu;
 • īpašumtiesību uz nekustamo īpašumu reģistrācijas apliecības kopija;
 • slēdziens par nekustamā īpašuma tirgus vērtību (ja kadastra vērtība ir mazāka par EUR 80 000);
 • dokuments par valsts nodevas nomaksu – ar nodevas aktuālo lielumu var iepazīties Latvijas vēstniecības tīmekļa vietnē;
 • pases, uz kuras pamata tiks izsniegta uzturēšanās atļauja, kopija (ja ir vairākas ārzemju pases, jāatceras, kura tika iesniegta kopā ar dokumentiem, pretējā gadījumā būs jāreģistrē dokumenta maiņa).

Iesniedzot dokumentus, jānomaksā valsts nodeva 5 % apmērā no nekustamā īpašuma pirkuma summas.

Ja uzturēšanās atļauju kopā ar investoru pieprasa arī viņa vai viņas dzīvesbiedrs vai dzīvesbiedre un nepilngadīgie bērni, tad papildus ir jāiesniedz:

 • saistības raksts par finanšu līdzekļu nodrošināšanu un ģimenes locekļu izdevumu, kas saistīti ar uzturēšanos Latvijas Republikas teritorijā, segšanu (līdzekļu apmērs atbilst minimālajai darba algai EUR 320 mēnesī, gadā EUR 3840). Bērna uzturēšanai vajadzīgā summa ir EUR 192 (mēnesī);
 • bērnu dzimšanas apliecības un mātes vai tēva (ja vecāki ir šķīrušies un pieteikumu uzturēšanās atļaujas saņemšanai iesniedz tēvs ar bērniem) piekrišana, ka bērni uzturēsies Latvijā. Šo piekrišanu māte vai tēvs var parakstīt vēstniecībā. Pretējā gadījumā piekrišana ir notariāli jāapstiprina;
 • laulības apliecība.

Pārstāvniecība nosūta visus dokumentus uz PMLP (Pilsonības un migrācijas lietu pārvalde). Pārstāvniecība var uzaicināt investoru uz interviju.

Otrais posms (dokumentu izskatīšana)

Ja nav nepieciešama papildu Drošības policijas vai Satversmes aizsardzības biroja pārbaude (šāda pārbaude tiek veikta tikai t.s. "melnajā sarakstā" iekļauto rezidentu pārbaudei), PMLP izskata dokumentus šādos termiņos:

 • 30 dienas
 • 10 darba dienas vai
 • 5 darba dienas

atkarībā no nomaksātās valsts nodevas.

Ja PMLP uzskata, ka ar iesniegtajiem dokumentiem nepietiek, tad PMLP ir tiesības pieprasīt papildu dokumentus vai paskaidrojumus, attiecīgi pagarinot dokumentu izskatīšanas termiņus.

Trešais posms (ierašanās Latvijas teritorijā)

Lēmumu par uzturēšanās atļaujas piešķiršanu PMLP nosūta uz to diplomātisko vai konsulāro pārstāvniecību, kurā tika iesniegti dokumenti uzturēšanās atļaujas saņemšanai. Lēmums ir spēkā 3 mēnešus, t.i., investoram trīs mēnešu laikā ir jāierodas Latvijas teritorijā un jāsaņem uzturēšanās atļauja (sk. zemāk). Pretējā gadījumā lēmums zaudē spēku un uzturēšanās atļaujas saņemšanas procedūra jāsāk no sākuma.

Ja uzturēšanās atļaujas piešķiršanas brīdī investoram nav derīgas Šengenas vīzas, tad pārstāvniecība izsniedz investoram vienreizēju vīzu iebraukšanai Latvijas teritorijā.

Ceturtais posms (uzturēšanās atļaujas saņemšana)

Ierodoties Latvijas teritorijā, investoram ir jāveic fluorogrāfija un jāsaņem slēdziens, kas apliecina, ka viņš vai viņa neslimo ar tuberkulozi aktīvā fāzē (slēdzienu sniedz Latvijas medicīnas iestāde), kā arī jānoformē veselības apdrošināšanas polise uz 1 gadu.

Pēc tam investoram ir personiski jādodas uz PMLP, jāuzrāda derīga veselības apdrošināšanas polise un iepriekš minētā izziņa, jāsamaksā valsts nodeva par identifikācijas kartes izgatavošanu, jāsniedz savi biometriskie dati un jānofotografējas (uz vietas).

Pēc 2-10 dienām (atkarībā no samaksātās valsts nodevas) pieteikuma iesniedzējam ir jādodas uz PMLP un jāsaņem identifikācijas karte.

Piektais posms (uzturēšanās atļaujas ikgadējā reģistrācija)

Investoram katru gadu ir jāreģistrē uzturēšanās atļauja (pretējā gadījumā uzturēšanās atļauja tiek anulēta). Šai nolūkā investoram 45-90 dienas pirms uzturēšanās atļaujas reģistrācijas termiņa beigām PMLP ir jāuzrāda derīga pase un personiski jāiesniedz šādi dokumenti:

 • derīga veselības apdrošināšanas polise (nākamajam gadam);
 • dokuments, kas apliecina, ka nav nekustamā īpašuma nodokļa parāda (ja uzturēšanās atļaujas saņemšanas pamats ir nekustamā īpašuma iegāde);
 • bankas izziņa (bankas apstiprināts konta izraksts), kas apliecina, ka kontā ir pietiekami naudas līdzekļi dzīvošanai Latvijas teritorijā (ja banka atrodas ārpus ES, pretendentam ir jāuzrāda LR teritorijā derīga maksājumu karte, kuru izsniegusi banka, kas apliecinājusi izrakstu);
 • saņemot identifikācijas karti, klientam divas reizes būs jāierodas PMLP nodaļā: pirmajā reizē, lai nomaksātu nodevu un sniegtu biometriskos datus, kā arī nofotografētos, bet otrajā reizē - atkarībā no nomaksātās nodevas - standarta gadījumā pēc 40 dienām (30 dienas dokumentu izskatīšanai un vēl 10 dienas identifikācijas kartes izgatavošanai).

Gadījumā, ja pieteikuma iesniedzējs maksā par dokumentu paātrinātu izskatīšanu, piemēram, par dokumentu izskatīšanu 5 dienu laikā un kartes izgatavošanu 2 dienu laikā, tad dokumentus drīkst iesniegt nevis 45 dienas iepriekš, bet 7 dienas iepriekš.

1. Saņemot uzturēšanās atļauju Latvijā, persona iegūst iespēju brīvi pārvietoties Eiropā Šengenas valstu teritorijā.

2. Noformējot uzturēšanās atļauju Latvijā, persona iegūst iespēju pastāvīgi dzīvot Latvijas teritorijā, kā arī laikā līdz 90 dienām dzīvot pārējās Eiropas valstīs, kas ir Šengenas līguma dalībnieces.

3. Uzturēšanās atļauja Latvijā neparedz minimālo uzturēšanās laiku, kā to paredz citu Eiropas valstu normatīvās prasības.

4. Uzturēšanās atļauja Latvijā dod iespēju veikt uzņēmējdarbību kā pilntiesīgam Eiropas iedzīvotājam valstī ar visliberālākajiem nodokļu likumiem Eiropā.

5. Uzturēšanās atļaujas Latvijā saņemšana atvieglo ārvalstu pilsoņa iespēju ieceļot citās valstīs, kas nav Šengenas līguma dalībnieces, piemēram, Anglijā, ASV, Kanādā utt., ļaujot noformēt vīzas šo valstu vēstniecībās Latvijā.

6. Pēc pieciem gadiem iespējams iesniegt pieteikumu uzturēšanās atļaujas saņemšanai Latvijā uz vēl piecu gadu periodu vai saņemt pastāvīgās uzturēšanās atļauju Latvijā.