Klientu ieguldījumu aizsardzība

Vispārīgie noteikumi

Eiropas Savienības regula Nr.600/2014 (MIFIR) un direktīva 2014/65/EU (MIFID II), kuru noteikumus piemēro no 2018. gada 3. janvāra, kopā ar citiem saistītajiem normatīvajiem aktiem ir ieguldījumu pakalpojumu vides pamata regulējums, kas attiecas uz visiem ieguldījumu pakalpojumu sniedzējiem Eiropas Savienības ietvaros, t.sk. Latvijas Republikā. Minēto normatīvo aktu galvenais mērķis ir stiprināt ieguldītāju interešu aizsardzību, kā arī palielināt finanšu instrumentu tirgu pārredzamību. Latvijas Republikas Finanšu instrumentu tirgus likums ir izstrādāts, ievērojot Eiropas Savienības normatīvo aktu prasības.

Saskaņā ar Latvijas Republikas Finanšu instrumentu tirgus likumā noteikto (128.2 panta otrā daļa) Banka ir izstrādājusi un apstiprinājusi Rīkojumu izpildes politiku (atsauce uz politiku). Politika paredz pamatprincipus un pasākumus, kurus Banka veic, lai nodrošinātu klientiem labākos iespējamos rezultātus darījumos ar finanšu instrumentiem, t.sk.:

  • kritērijus, kurus Banka ņem vērā, izvēloties konkrēta rīkojuma izpildes veidu;
  • kritērijus, pēc kuriem Banka izvēlas partnerus klientu rīkojumu izpildei.
Pirms rīkojumu iesniegšanas Bankā Bankas klientiem ir pienākums iepazīties un izteikt savu piekrišanu Bankas Rīkojumu izpildes politikai.

Klientu finanšu instrumentiem un naudas līdzekļiem, kas ir paredzēti ieguldījumu pakalpojumu nodrošināšanai, Bankā ir noteikti atšķirīgi glabāšanas režīmi. Ievērojot minēto, Bankas klientu tiesības attiecībā uz viņiem piederošo naudu un finanšu instrumentiem tiek garantētas ar dažādām Latvijas Republikā centralizēti izveidotām aizsardzības sistēmām.

Klientu ieguldījumu aizsardzība

Ievērojot Latvijas Republikas Finanšu instrumentu tirgus likuma prasības (129.1 panta otrā daļa), klientu finanšu instrumentus Banka vienmēr glabā atsevišķi no saviem līdzekļiem ārpus Bankas bilances, un tie tiek uzskatīti par Bankas turējumā esošo trešajām personām piederošo mantu. Ievērojot minēto, uz klientiem piederošajiem finanšu instrumentiem tiek attiecināti ieguldītāju aizsardzības sistēmas noteikumi, kas paredzēti Latvijas Republikas Ieguldītāju aizsardzības likumā.

Ieguldītāju aizsardzības likums paredz kompensācijas par neatgriezeniski zaudētiem finanšu instrumentiem un zaudējumiem, ko radījusi ieguldījumu pakalpojumu neizpilde situācijā, kad Banka nevar pilnā apmērā un noteiktajā termiņā izpildīt savas saistības pret klientu. Taču gadījumos, kad ieguldītājs cieš zaudējumus finanšu instrumentu cenu izmaiņu rezultātā vai kad finanšu instrumenti kļūst nelikvīdi, šāda kompensācija klientiem nav paredzēta.

Kompensācija vienam klientam tiek noteikta 90 procentu apmērā no neatgriezeniski zaudētā finanšu instrumenta vērtības vai no zaudējuma, kas radies ieguldījumu pakalpojuma neizpildes dēļ, bet ne vairāk kā 20 000 EUR.

Kompensācijas izmaksu, pamatojoties uz ieguldītāja iesniegumu, organizē Finanšu un kapitāla tirgus komisija. Pieteikums kompensācijas saņemšanai ir jāiesniedz gada laikā no brīža, kad klients uzzina par to, ka Banka nav izpildījusi savas saistības, bet ne vēlāk kā piecu gadu laikā no saistību neizpildes dienas.

Ieguldītāju aizsardzības likums paredz vairākus gadījumus, kad kompensācija par neatgriezeniski zaudētiem finanšu instrumentiem vai zaudējumiem pakalpojuma neizpildes dēļ klientiem netiek izmaksāta, t.sk., ja klients ir darījis Bankai zināmu, ka viņš ir profesionāls klients.

Papildus informāciju lūdzam skatīt Finanšu un kapitāla tirgus komisijas tīmekļa vietnē.

Klientu noguldījumu aizsardzība

Klientu naudas līdzekļi, kas tiek izmantoti norēķiniem darījumos ar finanšu instrumentiem, Bankā tiek turēti speciāli tiem atvērtajos naudas kontos vai atsevišķos gadījumos - klientu norēķinu kontos. Abos gadījumos klientu naudas līdzekļi tiek atspoguļoti Bankas bilancē un tiek uzskatīti par Bankas mantu, kas nozīmē, ka Bankas maksātnespējas gadījumā šie naudas līdzekļi tiks iekļauti Bankas mantas sarakstā un tiks izmantoti Bankas kreditoru prasību apmierināšanai. Attiecībā uz šāda veida klientu naudas līdzekļiem tiek piemērota aizsardzības sistēma, kas noteikta Latvijas Republikas Noguldījumu garantijas likumā.

Papildus informāciju par noguldījumu aizsardzību lasiet šeit.

Depozīta pakalpojumi

Saskaņā ar normatīvo dokumentu prasībām Bankas klientiemm piederošie finanšu instrumenti tiek uzglabāti finanšu instrumentu nominālajā kontā, kas ir atvērts pie Bankas darījumu partneriem, atsevišķi no Bankas īpašumā esošajiem finanšu instrumentiem, un netiek iekļauti Bankas bilancē.

Katram rīkojumam veikt darījumu ar noteiktu finanšu instrumentu Banka izvēlas tirdzniecības platformu un līgumpartnerus, kas Bankas skatījumā ir vispiemērotākie, lai nodrošinātu klientam vislabāko darījuma izpildes rezultātu. Klientam vislabāko rezultātu nosaka, ņemot vērā finanšu instrumentu kategorijas un Bankas rīkojumu izpildes politikā ietvertos apsvērumus.