Dokumentārās operācijas

Rigensis Bank AS piedāvā plašu produktu un pakalpojumu klāstu starptautisko norēķinu jomā, izmantojot dokumentārās operācijas:

 • starptautisko norēķinu veikšana, izmantojot:
  • dokumentāros akreditīvus;
  • dokumentu inkaso;
 • visu veidu garantiju, tostarp rezerves akreditīvu (standby) izsniegšana, kā arī
  • garantiju tekstu, kas maksimāli aizsargā klientu intereses, izstrāde;
  • citu banku, klientu labā izdoto garantiju paziņošana;
 • pilna pakalpojumu klāsta nodrošināšana importa un eksporta akreditīvu apkalpošanā;
 • pilna pakalpojumu klāsta nodrošināšana importa un eksporta inkaso apkalpošanā;
 • individuālas konsultācijas starptautisko norēķinu optimizācijas jautājumos:
  • palīdzība norēķinu organizēšanā, ņemot vērā līgumslēdzēja (kontrahenta) valsts specifiku;
  • palīdzība līgumos iekļaujamo maksājumu noteikumu izstrādē.

Dokumentu inkaso izmantošanas priekšrocības:

 • produkta izmaksas ir salīdzinoši zemas, salīdzinājumā ar dokumentāra akreditīva izmaksām;
 • pakalpojuma izmantošanas vienkāršība, salīdzinājumā ar dokumentāro akreditīvu;
 • inkaso pakalpojums ievērojami samazina preču vai pakalpojuma neapmaksās risku.

Akreditīva, kā norēķinu veida izmantošanas priekšrocības importa darījumos:

 • akreditīva, kā norēķinu veida izmantošana izslēdz preces nepiegādes risku;
 • akreditīva, kā norēķinu veida izmantošana garantē noteiktas kvalitātes un daudzuma preces piegādi, akreditīva noteiktajos termiņos;
 • apmaksa tiek veikta tikai pēc visu nepieciešamo dokumentu, kas apliecina, ka pārdevējs ir izpildījis akreditīva nosacījumus, pārbaudes.

Akreditīva, kā norēķinu veida izmantošanas priekšrocības eksporta darījumos:

 • akreditīva, kā norēķinu veida izmantošana garantē apmaksu iesniedzot akreditīva noteikumiem atbilstošos dokumentus, tai skaitā arī veicot darījumus ar jaunajiem partneriem;
 • akreditīva, kā norēķinu veida izmantošana būtiski samazina riskus, kas ir saistīti ar pasūtījuma anulēšanu vai izmaiņu veikšanu no pircēja puses;
 • akreditīva pakalpojums dod pārliecību, ka pircējs nevares atteikties no preces apmaksas, gadījumos kad viņam rodas pretenzijas pret preci.